Главная страница
qrcode

(Методы в химии) Р. Сильверстейн, Ф. Вебстер, Д. Кимл-Спектрометрическая идентификация органических соедине-ний-БИНОМ. Лабора.. азымбет орта мектеп-ба ша кмм физика пшнінен формулалар жина Ы


Названиеазымбет орта мектеп-ба ша кмм физика пшнінен формулалар жина Ы
Анкор(Методы в химии) Р. Сильверстейн, Ф. Вебстер, Д. Кимл-Спектрометрическая идентификация органических соедине-ний-БИНОМ. Лабора..
Дата31.07.2018
Размер481 Kb.
Формат файлаdoc
Имя файлаFORMULY_7.doc
ТипДокументы
#43645
Каталог

«љазымбет орта мектеп-ба›ша» КММ

ФИЗИКА ПШНІНЕН

ФОРМУЛАЛАР ЖИНА’Ы

Турсымбаева Л.С.
7-сынып
диаметр (мм)

жылдамды› (м/с)

орынауыстыру (м)

уаыт (м)

орташадылдамды

орынауыстыру (м)

уаыт (м)

тыызды› (кг/м3)

масса (кг)

кйлем (м3)

ГукзаЈы (Н)

АуырлыкЇші (Н)

салма› (кг)

ЇйкеліскЇші (Н)

ысым (Па)

ысымкЇші (Н)

кЇштЇсетіндененіЈ ауданы (м2)

с±йыбааныныЈ ыдыстыЈ табанынатЇсіретінысымы

љатынасыдыстар

АрхимедзаЈы

Механикалыж±мыс (Дж)

уат (Вт)

ж±мыс (Дж)

потенциалдыэнергия (Дж)

кинетикалыэнергия (Дж)

механикалыэнергия

КЇшмоменті ( )

МеханизмніЈ немесемашинаныЈ пайдалы Щсеркоэффициенті (ПШК)
8-сынып

Температура

жылу мйлшері (Дж)
ЗаттыЈ меншікті жылу сыйымдылы“ы

ОтынныЈ меншікті жану жылуы

Меншікті бал›у жылуы

АуаныЈ салыстырмалы ыл“алдылы“ы

Меншікті булану жылуы

ТермодинамиканыЈ І-заЈы
ГаздыЈ ат›ар“ан ж±мысы

Жылу машиналарыныЈ ПШК-і

Кулон заЈы

Электр йрісініЈ кернеулігі

SI жЇйесіндегі кернеулік

иріс потенциалы

Электр йрісі кЇштерініЈ ат›аратын ж±мысы (Дж)

Потенциалдар айырымы немесе кернеу (В)

КонденсатордыЈ электрсыйымдылы“ы (Ф- фарад)

Жазы› конденсатордыЈ сыйымдылы“ы

Электр ›оз“аушы кЇші (1 Вольт)

Ток кЇші (1 Ампер)

Заряд

Кернеу (1 Вольт)
Ом заЈы (1 Ампер)
Меншікті кедергі

иткізгіштерді тізбектей жал“ау

иткізгіштерді параллель жал“ау

Электр тогыныЈ ж±мысы (Джоуль)

Электр тогыныЈ ›уаты ( Ватт)

Джоуль-Ленц заЈы

Фарадей заЈы

Жары›тыЈ сынуыныЈ екінші заЈы (Снеллиус заЈы)

ЛинзаныЈ оптикалы› кЇші

Ж±›а линзаныЈ формуласы

Сызы›ты› Їлкейту
9 сынып
Векторларды ›осу

Векторларды азайту

Векторларды скаляр“а кйбейту (бйлу)

немесе ®деу (м/с2)

®деудіЈ формуласынан табыл“ан жылдамды› (м/с)

ТеЈбаяулайтын ›оз“алыс (м)

ТеЈЇдемелі ›оз“алыс (м)

љоз“алыс заЈы (м)

ТЇсу уа›ыты (с)

Жерге тЇскен кездегі жылдамды› (м/с)

Айналу жиілігі (1 с-1)

Айналу периоды (с)

немесе Б±рышты› жылдамды› ( )Центрге тарт›ыш Їдеу (м/с2)

Ауырлы› кЇші

®йкеліс кЇші

НьютонныЈ ІІ заЈы

ДинамиканыЈ негізгі теЈдеуі (ТеЈЩрекетті кЇш) (1Н)

НьютонныЈ ІІІ заЈы

БЇкілЩлемдік тартылыс заЈы

Бірінші “арышты› жылдамды›

КЇш импульсі ( )

ИмпульстіЈ са›талу заЈы

потенциалдыэнергия (Дж)

кинетикалыэнергия (Дж)

Толы› механикалы› энергия

Гук заЈы

МаятниктіЈ тербеліс периоды

Серіппелі маятниктіЈ тербеліс периоды

Томсон формуласы

Тол›ын жылдамды“ы

ШртЇрлі заттарда электомагниттік тол›ынныЈ таралу жылдамды“ы

Электомагниттік тол›ынныЈ вакуумдегі тол›ынды› ±зынды“ы

Электомагниттік тол›ынныЈ ЩртЇрлі заттарда“ы тол›ынды› ±зынды“ы

Планк формуласы

Энштейн формуласы

Атом ядроларыныЈ заряды

Энштейн ›атынасы (Дж)

Байланыс энергия

Меншікті байланысты энергия

Ядролы› энергия

СЩуленіЈ ж±тыл“ан дозасы (Грей (Гр))

Альфа жЩне бате ыдыраулардыЈ формулалары

ЯдролардыЈ радиоактивті ыдырау заЈы Резерфорд пен Содди формуласы ар›ылы йрнектеледі

Бета-ыдырауда“ы нейтронныЈ протон мен электрон“а тЇрлену формуласы

нейтрон (Уран-235 изотопы ядросыныЈ бйліну формуласы)

Сутегі изотоптары ядроларыныЈ бірігу формуласы

Алюминийді α-бйлшекпен, фосфор радио-изотопын алу формуласы

нейтрондармен кольбат-59 изотопын ат›ылап кольбат-60 радиоизотрпын алу формуласы

10-сынып
Орташа жылдамды›

Лездік жылдамды›

немесе ®деу (м/с2)
  • Лездік Їдеу


Сызы›ты› жылдамды›

Б±рышты› жылдамды› ( )

Айналу периоды (1 с)

Айналу жиілігі (1 с-1)Жылдамды›ты ›осудыЈ классикалы› заЈы

НьютонныЈ І заЈы

НьютонныЈ ІІ заЈы

НьютонныЈ ІІІ заЈы

  1. БЇкілЩлемдік тартылыс заЈы

Ауырлы› кЇші

Еркін тЇсу Їдеуі

Маятник тербелісініЈ периоды
  1. Біріншіарыштыжылдамды


Гук заЈы

ЇйкеліскЇші (Н)

КЇш импульсі ( )

ИмпульстіЈ са›талу заЈы

Реактивті кЇш

Механикалы› ж±мыс (Дж)

љуат (Вт)

Кинетикалы› энергия туралы теорема (Дж)

Потенциалды› энергия туралы теорема (Дж)

СеріппеніЈ жина›тал“ан потенциалды› энергиясы

ЭнергияныЈ са›талу заЈы

Cс±йы›тыЈ Їздіксіз теЈдеуі

Бернулли заЈы

Молекула диаметрі

ЗаттыЈ салыстырмалы массасы

Зат мйлшері

Молярлы› масса

Молекула саны

Газ молекулаларыныЈ концентрациясы

ГаздардыЈ молекулалы-кинетикалы› теориясыныЈ негізгі теЈдеуі (Клаузиус теЈдеуі)

Термодинамикалы› температура

Больцман т±ра›тысы

Газ кысымы

Бойль-Мариотт заЈы

Гей-Люссак заЈы

Шарль заны

Идеал газ кЇйініЈ теЈдеуі

Менделеев – Клапейрон теЈдеуі

Идеал газдыЈ ішкі энергиясы

Идеал газдыЈ ішкі энергиясыныЈ йзгерісі

Макроскопиялы› денелердіЈ ішкі энергиясы

Жылу алмасу

ТермодинамиканыЈ І заЈы

Изотермиялы› процесс (Т=const)

Изохоралы› процесс (V=const)

Изобаралы› процесс (p=const)

Изобаралы› ±л“аюда“ы ж±мысы

ПШК

Жылу ›оз“алт›ышыныЈ максимал ПШК-і

Кез-келген жылу ›оз“алт›ышыныЈ ПШК-і
11-СЫНЫП
Электр заряды

Химиялы› элементтердіЈ атом ядроларыныЈ заряды

Электр зарядыныЈ са›талу заЈы

Кулон заЈы

Электр йрісініЈ кернеулігі

НЇктелік заряд

Суперпозиция принципі

Потенциалдар айырымы

ЗарядтыЈ электр йрісіндегі орын ауыстыру ж±мысы

Электр йрісініЈ кернеулігі мен потенциалдар айырымы

КонденсаторлардыЈ электрсыйымдылы“ы

Жазы› конденсатордыЈ сыйымдылы“ы

Зарядтал“ан конденсатордыЈ энергиясы

Ток кЇші (А)

КернеудіЈ тЇсуі

ЭљК-і

Потенциалдар айырымы

Кернеу

Тізбек бйлігі Їшін Ом заЈы

Толы› (т±йы›) тізбек Їшін Ом заЈы

Тізбек бйлігіндегі токтыЈ ж±мысы

Джоуль-Ленц заЈы

Магнит индукциясыныЈ векторы

Ампер кЇші

Лоренц кЇші

ОртаныЈ салыстырмалы магнит йтімділігі

ЭљК-і

ишпейтін тербелістер периоды тЇрде йзгеретін индукциялы› ЭљК-і

Индукциялы› ЭљК-ініЈ Щсерінен т±йы› йткізгіштегі индукциялы› ток

Электрмагниттік тол›ындардыЈ кез-келген ортада“ы жылдамды›тары

Жары› жылдамды“ыныЈ т±ра›тылы› принципі

Жылдамды›тарды ›осудыЈ релятивтік заЈы

ЭнштейнніЈ масса мен энергияныЈ йзара байланысы туралы заЈы
Т±ра›ты шамалар:
СолтЇстікполюсте

Экваторда

Географиялыендікте

ТеЈіздеЈгейінде

ХантЩЈірішыЈында

Электрон заряды

Электрон массасы

Пропорционалды› коэффициент

Электр т±ра›тысы

Вакуумдегі жары› жылдамды“ы

Гравитациялы› т±ра›ты

Бірінші “арышты› жылдамды›

Планк т±ра›тысы

1 м.а.б.=1.6605406·10-27 кг=931 МэВ=1,49·10-10Дж МассаныЈ атомды› бірлігі

Онды› еселіктер
АтауыБелгіленуіКйбейткішМилли

микро

нано

пико

тера

гига

мега

килом

мк

н

п

Т

Г

М

К10-3

10-6

10-9

10-12

1012

109

106

103

Тіркес сйздердіЈ белгіленуі, сан мЩндері мен жазылуы
Тіркес сйздер атауыБелгі-

ленуіСан мЩндеріљыс›а

ша жазы

луыМега

Кило

Гекто (еселеу)

ДекаМ

к

г

да1 000 000

1 000

100

10106

103

102

101 =10Деци

Санти

Милли

Микрод

с

м

мк0,1

0,01

0,001

0,000 00110-1

10-2

10-3

10-6

Есептеулерге ›ажет йлшем бірліктер
1 км=1000м=103м

1 дм=0,1м=10-1м

1 см=0,01м=10-2м

1 мм= 0,001м=10-3м

1 га=10 000м2=104м2

1 л= 1 дм3=0,001м3=10-3 м3

1 мл=0,001л=1 см3

1 кН=1000 Н=103Н

1 т= 1000 кг= 103кг

1 г=0,001 кг=10-3 кг

1 мг= 0,000001 кг=10-6кг

1кПа=1000 Па= 103Па

1гПа=100 Па=102Па

1мм сын. Ба“.=133 Па

1 кДж=1000 Дж=103Дж

1 кВт=1000 Вт=103Вт т


перейти в каталог файлов


связь с админом