Главная страница

Химия н с ау


Скачать 99.2 Kb.
НазваниеХимия н с ау
Анкорkhimiya_2103.docx
Дата04.04.2018
Размер99.2 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаkhimiya_2103.docx
ТипДокументы
#39369
Каталогkenzhe.gulnaz

С этим файлом связано 54 файл(ов). Среди них: 1715.pdf, 1717.pdf, 7019__1178_az_Tarikh__1200_TO.pdf, 7019_Geografia__1200_TO.pdf, 1481.pdf, 1480.pdf, 4-nuska_4.docx, 3-nuska_4.docx и ещё 44 файл(а).
Показать все связанные файлы


ХИМИЯНұсқау: «Сізге берілген бес жауап нұсқасындағы бір дұрыс жауапты таңдауға арналған тапсырмалар беріледі».

1. Жалынды сары түске бояйтын катион

A)

B)

C)

D)

E)

2. Қайтымсыз үрдіс

A) +

B)

C) + + +

D) +

E) + +

3. Төмендегі өзгерістер тізбегіндегізатыA)

B)

C)

D)

E)

4. Бейорганикалық қосылыстарда көміртектің тотығу дәрежесі

A) -4, 0, +2, +4

B) +4, +5, +6

C) 0, -2, +2, -4, +4

D) -6, -4, +3, +4

E) -1, 0, +1, +2, +3

5. Ароматты карбон қышқылы

A) олеин

B) құмырсқа

C) бензой

D) стеарин

E) сірке

6. Сумен қосылу реакциясына түсетін зат

A) P

B) Si

C) C2H4

D) Сu

E) Fe

7. Химиялық реакция жылдамдығына температураны арттырғанда өзгеретін реакция

A) H2+Cl2=2HCl +Q

B) N2+O2=2NO - Q

C) H2+Br2=2HBr +Q

D) 2СaO+H2O=Ca(OH)2+Q

E) N2+3H2=2NH3+Q

8. А және В заттардың бастапқы концентрациясы 0,3 моль/л және 0,5 моль/л. Егер реакция жылдамдығының константасы 0,4 болса, А + 2В = С теңдеу бойынша жүретін реакцияның жылдамдығы

A) 0,04 моль/л∙с

B) 0,02 моль/л∙с

C) 0,05 моль/л∙с

D) 0,01 моль/л∙с

E) 0,03 моль/л∙с

9. Жоғарғы оксиді ЭОболатын, III - период элементінің сутекті қосылыстағы элементтің массалық үлесі

A) 93

B) 92

C) 89

D) 90

E) 91

10. Мына қосылыстарды:

1) күкірт (VI) оксиді, 2) күкіртті қышқыл, 3) күкірсутек қышқылы, 4) күкірт – күкірттің тотығу дәрежесінің өсу ретімен орналастыр

A) 1,2,3,4

B) 4,2,3,1

C) 4,3,2,1

D) 3,4,2,1

E) 2,1,3,4

11. Қалыпты жағдайда темір енжарланатын зат

A) HNO3 конц.

B) O2

C) CuSO4 ерітінді

D) H2O

E) Cl2

12. Берілген зат

A) пикрин қышқылы

B) тринитротолуол

C) фенол гидроксиді

D) тринитробензол спирті

E) анилин

13. Сірке альдегидімен әрекеттесетін заттар

A) тұз қышқылы және күміс

B) мыс (ІІ) гидроксиді және кальций оксиді

C) сутек және мыс (ІІ) гидроксиді

D) галоген және су

E) натрий гидроксиді және сутек

14. 100 г суда 8 г барий нитраты ерітілсе, ерітіндідегі тұздың массалық үлесі

A) 7,4 %

B) 11,4%

C) 10,4 %

D) 8,4 %

E) 9,4 %

15. 0,5 моль сахароза гидролизі кезінде түзілген фруктозаның массасы

A) 70 г

B) 90 г

C) 80 г

D) 55 г

E) 60 г

16. 4-метилгексадиен -2,3 толық гидрленгенде 50 г алкан түзілді. Гидрленген алкадиеннің массасы

A) 49 г

B) 59 г

C) 29 г

D) 39 г

E) 69 г

17. KI+KIO3+H2SO4 → I2 + K2SO4 + H2O реакция теңдеуінде тотықсыздандырғыш 1,5 моль болса, тотықтырғыштың зат мөлшері

A) 0,3 моль

B) 0,5 моль

C) 0,2 моль

D) 0,1 моль

E) 0,4 моль

18. Өзгерістер тізбегіндегі азоттың +5 тотығу дәрежесін көрсететін зат формуласыA)

B)

C)

D)

E)

19. Өнеркәсіпте 2 -метилбутадиен- 1,3-ті алу реакциясы

A)

B)

C)

D)

E)

20. 250 г фенол мен 200 г натрий гидроксиді әрекеттескенде түзілетін натрий фенолятының массасы

A) 205,5 г

B) 320,5 г

C) 300,5 г

D) 308,5 г

E) 113,5 г

Нұсқау: «Сізге бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тест тапсырмасы беріледі».

21. Химиялық құбылыстар

A) органикалық заттың шіруі

B) заттың түсінің өзгеруі

C) отынның жануы

D) судың қатуы

E) мұздың еруі

F) заттың агрегаттық күйінің өзгеруі

G) шынының балқуы

H) күннің бұлттануы

22. Қышқылдық оксидтер

A) SiO2

B) Cr2O3

C) P2O5

D) CO

E) BeO

F) ZnO

G) Mn2O7

H) CaO

23. Күкіртсутекке тән қасиеттер

A) тек тотықсыздандырғыш

B) ашық сары түсті

C) тотықтырғыш та, тотықсыздандырғыш та

D) тек тотықтырғыш

E) суда ерімейді

F) жағымды иісі бар

G) улы емес

H) шіріген жұмыртқаның иісі бар

24. Концентрлі қышқылдармен ғана әрекеттеседі

A) натрий

B) алюминий

C) мырыш

D) күміс

E) литий

F) темір

G) мыс

H) сынап

25. Этилен молекуласының құрылысына тән сипаттама

A) sp- гибридтену

B) 109°28'

C) sp2- гибридтену

D) sp3- гибридтену

E) 120°

F) 0,134 нм

G) 0,120 нм

H) 0,154 нм

26. Үлкен молекулалы биополимер(лер) -

A) пиримидин негіздері

B) белоктар

C) нуклеин қышқылдары

D) аминқышқылдар

E) пурин негіздері

F) ацетатты талшық

G) мастиктер

H) герметиктер

27. Қысымды екі есе арттырғанда реакциясының жылдамдығы 8 есе артатын реакция теңдеуі

A) CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O

B) 2SO2 + О2 = 2SO3

C) C + O2 = CO2

D) H2 + Cl2 = 2HCl

E) 2CO + O2 = 2CO2

F) SO2 + Cl2 = SO2Cl2

G) 2Mg + O2 = 2MgO

H) N2 + 3H2 = 2NH3

28. Ковалентті полюсті байланысы бар зат(тар)

A) Cl2

B) H2

C) О2

D) NH3

E) HBr

F) НСl

G) KOH

H) C

29. Халькоген тобының элемент(тер)і

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

30. Кристалдық торлары атомдық болатын элемент(тер)

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

31. Карбонаттарды анықтайтын сапалық реактив

A) әк суы

B) күміс нитраты

C) сульфаттар

D) негіздер

E) сөндірілмеген әк

F) су

G) күшті қышқыл

H) сілтілер

32. С8H10 – қосылысының изомерлері

A) кумол

B) этилбензол

C) гексанол

D) стирол

E) этанол

F) толуол

G) о-ксилол

H) фенол

33. Метиламинмен де, глицинмен де әрекеттесетін зат(тар)

A) фосфин

B) калий гидроксиді

C) этанол

D) күкірт қышқылы

E) тұз қышқылы

F) алюминий гидроксиді

G) натрий нитраты

H) магний

34. Массасы 148 г бірнегізді қаныққан карбон қышқылын бейтараптау үшін көлемі 302,66 мл 22,4%-тік натрий гидроксиді ерітіндісіқажет. Қышқылдың формуласы:

A) HCOOH

B) C2H3COOH

C) C4H9COOH

D) СН3COOH

E) C2H5COOH

F) НСОО-OOCН

G) C4H7COOH

H) C3H7COOH

35. Массасы 13 г жезді (m(Cu) : m(Zn) = 1 : 1) сұйытылған күкірт қышқылына салғанда бөлінетін сутектің көлемі

A) 16,8 л

B) 33,6 л

C) 3,36 л

D) 1,68 л

E) 2,24 л

F) 11,2 л

G) 22,4 л

H) 1,12 л

36. 10 г натрий сумен әрекеттескенде 36,46 кДж жылу бөлінеді. Егер реакцияның нәтижесінде 200 г натрий гидроксиді түзілсе, онда бөлінген жылудың мөлшері:

A) 419,3 кДж

B) 104,8 кДж

C) 838 кДж

D) 209,5 кДж

E) 167,6 кДж

F) 165 кДж

G) 364,6 кДж

H) 297 кДж

37. Күшті қышқылмен анықтайтын ион

A) карбонат

B) хлорид

C) сульфит

D) фосфат

E) калий

F) нитрат

G) сульфат

H) аммоний

38. Күкірт тотықтырғыш қасиет көрсететін реакция(лар)

A) S + O2 = SO2

B) 5SO3 + 2P → P2O5 + 5SO2

C) 2H2S+ O2 = 2S+2H2O

D) Fe +S = FeS

E) H2SO3 + I2 + H2O → H2SO4 + 2HI

F) 2SO2 + O2 = 2SO3

G) 2H2S+ 3O2 = 2SO2+2H2O

H) S + H2 = H2S

39. CH3 –CH3 → A → B→ C → D → E → NH2–CH2–COOH

өзгеріс схемасындағы A, B, C, D, E бола алатын заттардың дұрыс берілген қатары:

A) этилен, ацетилен, сірке альдегиді, сірке қышқылы, хлорсірке қышқылы

B) ацетилен, сірке альдегиді, этилен, сірке қышқылы, хлорсірке қышқылы

C) бромэтан, этил спирті, сірке альдегиді, сірке қышқылы, фторсірке қышқылы

D) этилен, этил спирті, сірке альдегиді, сірке қышқылы, этиламин

E) бромэтан, этил спирті, сірке альдегиді, фторсірке қышқылы, сірке қышқылы

F) этилен, этил спирті, сірке альдегиді, сірке қышқылы, метиламин

G) метан, ацетилен, сірке альдегиді, сірке қышқылы, фторсірке қышқылы

H) этилен, этил спирті, сірке альдегиді, сірке қышқылы, хлорсірке қышқылы
40. Массасы 33 г 2,4,6-триброманилин алуға бромның массалық үлесі 15%, тығыздығы 1,02 г/мл бром суының қажет көлемі

A) 312,4 мл

B) 309,5 мл

C) 411,0 мл

D) 210,8 мл

E) 314,6 мл

F) 615,2 мл

G) 313,7 мл

H) 317,3 млперейти в каталог файлов
связь с админом