Главная страница
qrcode

Динамічні ряди та методика їх аналізу


Скачать 142.28 Kb.
НазваниеДинамічні ряди та методика їх аналізу
Дата13.01.2020
Размер142.28 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаДинамічні ряди та методика їх аналізу.docx
ТипМетодичні вказівки
#67480
страница1 из 2
Каталог
  1   2

Харківський національний медичний університет


СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

(БІОСТАТИСТИКА)
Методичні вказівки

для студентів до практичного заняття
на тему «Динамічні ряди та методика їх аналізу»

для підготовки студентів по спеціальності:

– 7.12010001 «Лікувальна справа»,

– 7.12010002 «Педіатрія»,

– 7.12010003 «Медико-профілактична справа»,

– 7.12010005«Стоматологія».

Харків

2017

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ, ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

(БІОСТАТИСТИКА)

Методичні вказівки

для студентів до практичного заняття
на тему «Динамічні ряди та методика їх аналізу»

для підготовки студентів по спеціальності:

– 7.12010001 «Лікувальна справа»,

– 7.12010002 «Педіатрія»,

– 7.12010003 «Медико-профілактична справа»,

– 7.12010005 «Стоматологія».

Затверджено вченою радою Харківського національного

медичного університету.

Протокол № 6 від 15.06.2017


Харків

ХНМУ

2017

УДК 614.1:311.171

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (біостатистика) : методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему «Динамічні ряди та методика їх аналізу» для підготовки студентів за спеціальностями 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002, «Педіатрія», 7.12010003 «Медико-профілактична справа», 7.12010005 «Стоматологія» / укл. В.А. Огнєв, К.Г. Помогайбо, І.А. Чухно. – Харків : ХНМУ, 2017. 16 с.
Укладачі:
Огнєв В.А.


Помогайбо К.Г.

Чухно І.А.


РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИВЧЕННЮ ТЕМИ
Мета заняття:ознайомитися з можливостями, умовами та методикою аналізу динамічних рядів.

Знати:
програмні питання:
– основні правила побудови та аналізу динамічних рядів при вивченні динаміки медико-біологічних явищ;

– рівні динамічного ряду;

– види рядів динаміки: прості, складні, інтервальні та моментні;

– основні показники аналізу динамічних рядів: абсолютний приріст, темп зростання (зниження), темп приросту;

– основні прийоми обробки динамічного ряду з метою визначення спрямованості змін (тренду);

– методи вирівнювання динамічних рядів: найменших квадратів, ковзной середньої, групової середньої, укрупнення інтервалів динамічного ряду;

– вивчення та вимір сезонних коливань в рядах динаміки;

– співвідношення динамічних рядів;

– інтерполяція та екстраполяція в рядах динаміки. Прогнозування на основі екстраполяції рядів динаміки.
Вміти:

– обчислювати та оцінювати показники динамічного ряду;

– проводити перетворення та вирівнювання динамічного ряду різними методами.
Рекомендована література

Базова література

1. Біостатистика / за заг. ред. чл.-кор. АМН України, проф. В.Ф. Москаленка. – К. : Книга плюс, 2009. − С. 91-98.

2. Социальная медицина и организация здравоохранения / под общ. ред. Ю.В. Вороненка, В.Ф. Москаленко. – Тернополь : Укрмедкнига. 2000. –
С. 73-78.

3. Социальная гигиена и организация здравоохранения / под ред. Н.Ф. Серенко, В.В. Ермакова. – М. : Медицина, 1984. – С. 123-139.

4. Тестовые задачи по социальной медицине, организации здравоохранения и биостатистике : учеб. пособ. для студентов мед. ф-тов / под ред. В.А. Огнева. – Харьков : Майдан, 2005. – С. 62-65.

5. Пособие по социальной медицине и организации здравоохранения / под ред. Ю.В. Вороненко. – Киев : Здоровье, 2002. – С.68-77.

6. Лекционный курс кафедры.

Допоміжна література


2. Власов В.В. Введение в доказательную медицину / В.В. Власов. – М. : Медиа Сфера, 2001. – 392 с.

3. Герасимов А. Н. Медицинская статистика / А.Н. Герасимов. – М. : ООО «Мед. информ. агентство», 2007. – 480 с.

4. Зайцев В.М. Прикладная медицинская статистика / В.М. Зайцев, В.Г. Лифляндский, В.И. Маринкин. – СПб. : ООО «Изд-во ФОЛИАНТ», 2003. – 432 с.

5. Общая теория статистики: учебник / под ред. чл.-корр. РАН И.И. Елисеевой. − 4-е изд., перераб. и доп. − М. : Финансы и Статистика, 2000. −
480 с.

6. Основы доказательной медицины / под ред.М.П. Скакун. – Тернополь : Укрмедкнига, 2005. – 244 с.

7. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA / О.Ю. Реброва. – М. : Медиа Сфера, 2002. – 312 с.

8. Сергиенко В.И. Математическая статистика в клинических исследованиях / В.И. Сергиенко, И.Б. Бондарева. – М. : ГЭОТАР-МЕД, 2001. – 256 с.

Інформаційні ресурси

1. Населення України. Демографічний щорічник. – К.: Держкомстат України – www.ukrstat.gov.ua

2. U.S. National Library of Medicine – Національна медична бібліотека США – http://www.nlm.nih.gov/

3. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського – http://www.dnpb.gov.ua/

4. Наукова бібліотека Харківського національного медичного університету – http://libr.knmu.edu.ua/index.php/biblioteki

5. Наукова педагогічна бібліотека ім. К.Д. Ушинського Російської академії освіти – http://www.gnpbu.ru/

6. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського – http://www.nbuv.gov.ua/

7. Національна наукова медична бібліотека України – http://www.library.gov.ua/

8. Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка – http://korolenko.kharkov.com

9. Центральна бібліотека Пущинского наукового центру РАН – http://cbp.iteb.psn.ru/library/default.html

10. Центральна наукова медична бібліотека Першого Московського державного медичного університету ім. І.М. Сеченова – http://elibrary.ru/defaultx.asp
ОСНОВНИЙ ТЕОРЕТИЧНИЙ

МАТЕРІАЛ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ
1. Динамічний ряд та його види

Динамічний ряд – це ряд, що складається з однорідних порівнянних величин, які характеризують зміни будь-якого явища за певні проміжки часу.

Складовими елементами ряду динаміки є його рівні та показники часу (роки, квартали, місяці і т.д.).

Рівні ряду – це величини, з яких складається динамічний ряд – розмір того чи іншого явища, який досягнуто протягом певного періоду або на певний період часу.
Залежно від того, які рівні відображають стан явища, динамічні ряди за своїми видами можуть бути двох типів.

1. Моментними – величини ряду характеризують явище на який-небудь певний момент часу (штати, ліжка на кінець календарного року, хворі, які виявлені при медичному огляді).

2. Інтервальними – рівні ряду визначають на певний період часу (кількість випадків госпіталізації в стаціонар, кількість летальних випадків протягом року, кількість викликів швидкої допомоги протягом доби).

Для різних за характером інтервальних і моментних динамічних рядів виявляють деякі особливості. Так як рівнями інтервального ряду є сумарний розмір явища за певний проміжок часу, то вони залежать від тривалості певного періоду часу та можуть бути представлені в вигляді кінцевого результату. В моментних рядах рівні містять елементи повторного підрахунку (наприклад, чисельність населення України за даними перепису), тому підвести підсумок неможливо.
Величини, які вивчають в динаміці (рівні ряду), можуть бути представлені у вигляді:

– абсолютних чисел;

– відносних (інтенсивні показники, співвідношення);

– середніх величин.

За даними критеріями динамічні ряди можна розділити на ряди абсолютних, відносних і середніх величин.

Для аналізу динаміки не завжди доцільно використовувати абсолютні величини, так як їх зміни дуже часто пов'язані зі зміною чисельності середовища або основи для формування.

Наприклад, зменшення числа випадків госпіталізації в стаціонар може бути пов'язано зі скороченням ліжкового фонду за певний проміжок часу, а не з фактичними показниками здоров'я населення. Розгляд в динаміці екстенсивних показників (структури) в більшості випадків є недоцільним і може бути проведено тільки в особливих випадках, за умови чіткої інтерпретації та з обов'язковим урахуванням змін в структурі всієї сукупності.

Залежно від відстані між рівнями динамічні ряди можуть бути розділені на рівновіддалені (рівномірні інтервали між датами) та нерівновіддаленими (нерівномірні проміжки часу або змінні періоди).

Характер основної тенденції досліджуваних процесів, представлених у вигляді динамічних рядів, ділить їх на стаціонарні та нестаціонарні.

Якщо математично очікувані (прогнозовані) значення ознак і параметри їх стабільності (середнє відхилення, коефіцієнт варіації) є постійними, такими що, не залежать від часу, то такий процес є стаціонарним. Дані ряди також називаються стаціонарними.

Медико-соціальні процеси за часом, як правило, не є стаціонарними, так як кожен із них містить в собі певну тенденцію розвитку. Такі динамічні ряди – нестаціонарні.

Важливою умовою правильної побудови динамічного ряду та його подальшої характеристики є можливість зіставлення його окремих рівнів. Порівнюючи дані в динаміці, необхідно завжди пам'ятати про територіальне та якісне зіставленні результатів.

До основних причин, які ускладнюють або роблять неможливим зіставлення рівнів динамічного ряду можна віднести:

– зміни одиниці виміру або підрахунків (оцінка економічної ефективності роботи лікувально-профілактичних закладів в різних грошових еквівалентах на дані періоди – рублі, купони, гривні, у.о.);

– нерівномірна періодизація динаміки (кількісна – по роках, якісна – по соціально-економічних періодах, зміни пріоритетності різних типів установ в структурі лікувально-профілактичної допомоги);

– зміни переліку об'єктів аналізу (перехід ряду лікувально-профілактичних установ з одного підпорядкування до іншого);

– зміни територіальних кордонів областей, районів і ін.

При наявності вищевказаних умов проблему, зазвичай, вирішують в процесі збору та обробки даних або шляхом їх перерахунку.

Методи медичної статистики дозволять виміряти розміри змін, які відбувалися на протязі певного періоду часу та кількісно охарактеризувати спрямованість їх розвитку. З цією метою використовують такі показники: абсолютний приріст, темп зростання, темп приросту.
2. Вирівнювання рівнів динамічного ряду

Динамічні ряди не завжди складаються з рівнів, які послідовно змінюються в сторону зниження або збільшення. Досить часто значення рівнів динамічного ряду значно коливаються, в такому випадку важко виявити закономірність того чи іншого явища. В цих випадках для виявлення динамічної тенденції виконують вирівнювання динамічного ряду.

Існує кілька способів вирішення даної проблеми.

1. Збільшення інтервалів динамічного ряду.

2. Згладжування динамічного ряду за допомогою групової середньої.

3. Згладжування динамічного ряду за допомогою ковзной середньої та інші.

Збільшення інтервалів динамічного ряду проводять шляхом підсумовування даних суміжних рівнів ряду.

Наприклад:

Сезонні коливання

інфекційних захворювань серед населення в місті А
 Місяць
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Всьо

го
К-сть випадків
130
210
122
166
227
160
184
240
156
233
240
199
2267
Збільшення рівнів
462

553

580

672  1   2

перейти в каталог файлов


связь с админом