Главная страница
qrcode

Економічна теорія Економічна теорія предмет, значення, методи пізнання Яке з визначень точніше передає суть предмета економічної теорії


Скачать 151.5 Kb.
НазваниеЕкономічна теорія Економічна теорія предмет, значення, методи пізнання Яке з визначень точніше передає суть предмета економічної теорії
Дата18.10.2019
Размер151.5 Kb.
Формат файлаdoc
Имя файлаЕкономічна теорія.doc
ТипДокументы
#65905
Каталог

Економічна теорія

1. Економічна теорія: предмет, значення, методи пізнання Яке з визначень точніше передає суть предмета економічної теорії?

1. Економічна теорія — це:


б) наука про відносини в суспільстві з приводу раціонального використання обмежених ресурсів;2. Правильно визначені економічні закони:


б) встановлюють найбільш імовірний хід економічних подій;3. Що означає присутність ірраціонального в економічній поведінці людей:

4. До особливостей економічних законів (порівняно із законами природи) не належить:

5. Економічні закони відрізняються від законів природи тим, що вони:

6. Економічна політика— це:

а) заходи, спрямовані на розв'язання економічних проблем;
7. До основних економічних цілей суспільства не належать:
г) підвищення рентабельності діяльності окремих підприємств.

8. До суб'єктивних факторів економічної політики належать:

9. Хто першим ввів у обіг термін «політична економія»:


б) А. Монкретьєн;


10. Представники якого напряму в економічній науці вважали торгівлю джерелом багатства нації:


б) меркантилізму;


11. Представниками класичної політекономії є:

а) А. Сміт, Д. Рікардо, Дж. Ст. Мілль;
12. Назва економічної науки «політекономія» вперше з'явилась у:


б) 1615р.;


2. ПОТРЕБИ, РЕСУРСИ, ВИРОБНИЧІ МОЖЛИВОСТІ

13. Які потреби лежать в основі «піраміди А. Маслоу»:

а) самореалізація;

б) фізіологічні;

в) намагання уникнути ризику;

г) потреби у визнанні

14. До основних тенденцій змін потреб не належать:

а) збільшення загального обсягу товарів та послуг, які споживаються;

б) зміни у співвідношенні потреб;

в) скорочення набору (асортименту) потреб;

г) правильна відповідь відсутня.

15. Фізичний капітал — це:в)
створені засоби праці;

16. До природних ресурсів виробництва не належать:
г) обладнання.
17. Яке з наведених положень не характеризує вплив біологічних факторів на економічну поведінку людини:

18. Яка з перелічених властивостей не є характерною для ресурсів:в) безмежність;

19 До факторів інтенсивного зростання належать:

20. До факторів екстенсивного зростання належать:
г) правильно все, вказане у п.. а, б.
21. Крива виробничих можливостей характеризує:в) можливості досягнення економічного зростання;


22.Які з перелічених товарів відповідають проміжним потребам:

3. ПОДІЛ ПРАЦІ, ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО, ГРОШІ

23. Прикладом вертикального поділу праці може бути розподіл функцій між:

24. До характерних рис натурального господарства належать:
г) правильно все, вказане у пп. а, б.

25. Товарне виробництво—це:

26. До недоліків натурального виробництва належить:

а) обмеженість обсягів виробництва;
27. Прикладом горизонтального поділу праці може бути розподіл функцій між:

Підказка. Загальні збори акціонерного товариства є вищим органом управління підприємством. Спостережна зборами акціонерів та здійснює контроль за діяльністю виконавчих органів підприємства, наприклад, дирекції.

28. Чим товар відрізняється від нетовару:

29. Натуральний обмін — це:
30. До недоліків натурального обміну не належить:

31. Коли в більшості європейських країн були введені паперові гроші:

а) уХ—ХПст.;
32. Коли в більшості розвинутих країн світу практично припинився вільний обмін грошей на золото:

33. Яку приблизно частку загальної грошової маси становить готівка:

34. Які основні фізичні вимоги ставляться до грошей в сучасних умовах:г) правильно все, вказане вище;

є) правильної відповіді немає?

35. «Гроші — це тимчасове вмістилище купівельної спроможності». Якій функції грошей більш за все відповідає це визначення:

36. Яка з функцій грошей найбільш вразлива для інфляції:

37. Яке з наведених понять пов'язане зі зміною купівельної спроможності грошей:

38. Яке з наведених понять пов'язане з повною заміною грошей у національній економіці:

39. Від яких факторів прямо не залежить купівельна спроможність грошей:

40. Що є необхідною передумовою існування товарного виробництва:

5. ВЛАСНІСТЬ ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ

41. Ким є людина, яка взяла напрокат відеокасету:

а) користувачем;42. Ким можна вважати Робінзона з точки зору відносин власності на житло на безлюдному острові:

а)користувачем;

б)розпорядником;43. Що не належить до форм реалізації прав власності:
г) правильна відповідь відсутня?

44. Яке поняття порушує логіку такого переліку:


б) підприємство, власником якого є одна особа;45. Зараз в Україні підприємства є об'єктами:
г) правильна відповідь відсутня.

46. Яке поняття порушує логіку побудови такого переліку:

47. Які види неприватної власності законодавчо визнані в Україні:

48. Відносини власності впливають на економічне життя таким чином:

49. Хто може обмежувати потенційні права власника:

50. Прикладом самообмеження прав власника не може бути:

51. Оренда підприємства обов'язково приводить до:

52. Приватне підприємство уклало угоду з органом місцевої влади про оренду будинку побуту. До якої форми власності належатиме цей об'єкт:

53. Чи є справедливим твердження : «Власність — це завжди відчуження»:

54. Який спосіб закріплення прав власності за певними суб'єктами можна вважати основним в сучасних умовах:
г) через юридичні норми?

55. Процес привласнення корисного ефекту від споживання блага відображає категорія:

а) користування;
56. Спрямованість діяльності директора підприємства повинна відповідати:

6. ЗМІШАНА ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ ДЕРЖАВИ

57. Головною ознакою сучасної змішаної економіки є:

58. Відміною рисою централізовано-планової економічної системи є:

59. Для змішаної економіки не властиво таке:

60. Система змішаної економіки сформувалася в основному в:
г) ХХст.

61. Нині частка державного сектора в національному продукті України становить:

а) більше 75%;

б) більше 50%;

в) менше 50%;

г) до 25%.

62. Які фактори викликають у сучасних умовах необхідність державного втручання в економіку:

63. Економічна система, за якої держава здійснює макроекономічне регулювання:

64. Необхідною умовою ефективного державного регулювання економіки є:

65. До економічних функцій держави в сучасних суспільних системах не належать:

66. До основних ознак суспільних (державних) благ належить таке:

67. Держава в системі змішаної економіки:

68. Основними типами економічних систем прийнято вважати:
69. Стабілізаційна макроекономічна функція держави передбачає:


70. Що не належить до ознак «чистого» ринку:

а) приватна власність;
71. Свобода вибору не означає, що:

72. Для економіки розвинутих країн світу у сучасних умовах характерно таке:

73. Що означає в економіці принцип «laissez faire»:в) надання ринку свободи наскільки можливо і зведення до мінімуму ролі держави?

7. ПОПИТ

74. Яким чином попит пов'язаний з потребами:

а) попит відображає всі потреби економічного суб'єкта;

б) попит відображає найнагальніші потреби;

в) попит відображає потреби, відповідні до грошових можливостей суб'єкта;

г) попит відображає потреби, але в деяких випадках може виходити за їхні межі?

8. ПРОПОЗИЦІЯ

75. Еластичність пропозиції за ціною — це:в) ступінь зміни обсягу пропонованого товару залежно від зміни ціни;


76. Що з переліченого виступає в ролі ціни при побудові графіка пропозиції трудових послуг на ринку праці:в) середня заробітна плата в галузі;


77. Як вплине зниження ціни на сталевий лист на пропозицію вантажних автомобілів:


б) може сприяти підвищенню пропозиції;78. Як вплине поява нових сортів" винограду зі скороченим періодом визрівання (це може зменшити витрати виробництва) на пропозицію винограду:
г) за певних умов може сприяти як її підвищенню, так і зниженню?

Графіку пропозиції відповідає такий вираз:


79. Визначте, якою має бути ціна, щоб забезпечити пропозицію, що дорівнює 20:

а) 20;

6) 16;

в) 8;

г) 40.

80. Які зміни в пропозиції можуть відбутися, якщо підприємство запровадить технологічні зміни, в результаті яких зменшаться витрати на одиницю продукції:

81. Крива пропозиції у верхній частині має кут відхилення від вертикалі, який все зменшується, оскільки:
г) збільшення виробництва продукції потребує суттєвого збільшення витрат на отримання необхідних ресурсів.

82. Зі зміною якого фактора не може бути пов'язана зміна пропозиції спеціалістів з бухгалтерського обліку — випускників вузів:в) величиною прибуткового податку, що сплачується викладачами;


9. РИНОК І МЕХАНІЗМ ДОСЯГНЕННЯ РІВНОВАГИ

83. До відмітних ознак ринкового зв'язку між економічними суб'єктами не належить:

84. До сфер регулюючого впливу ринкових цін не належить:

85. Як вплине зростання цін на бензин на ціну рівноваги картоплі на базарі (інші параметри ринку не змінюються):

86. Чи вплине входження товару в моду на величину його рівноважного обсягу (інші параметри ринку не змінюються):

87. Що перешкоджає дефіциту товарів у продажу в умовах ринкових відносин:

10. ПІДПРИЄМНИЦТВО

88. Відсутність прибутку — це свідчення:


б) нереалізації кінцевої підприємницької мети;89. Ризик у підприємницькій діяльності:

а) абсолютно неминучий;90. Культура підприємництва:
г) виключно ірраціональне явище в підприємництві.

91. До функцій підприємницької діяльності не належить:

92. Ефективність підприємницької форми економічної діяльності пов'язана з:

93. Виділення різних видів підприємництва дозволяє:

94. Торгове підприємництво веде до скорочення часу обороту авансованих коштів, оскільки:

95. Особливості підприємництва в сільському господарстві пов'язані з:
г) правильно все, вказане у пп. а, б.

96. До функцій кредитного підприємництва не належить:
г) правильна відповідь відсутня.

97. Метою приватизації підприємств не може бути:

98. Капітал, який використовується підприємцем:
г) правильно все, вказане у пп. б, в.

99. Підприємницька діяльність втрачає сенс за:в) відсутності права власності на підприємницький доход;


100. Для підприємницької діяльності не характерні:


б) необмежена самостійність у господарській діяльності;11. КОНКУРЕНЦІЯ І МОНОПОЛІЯ

101. Що не належить до нецінових методів ведення конкурентної боротьби:

102. В якому році в Україні було прийнято перший спеціальний антимонопольний законодавчий акт:

103. Як споживач виграє від конкуренції у сфері пропозиції товарів (послуг):
г) правильно все, вказане у пп. а, б, в.

104. Конкуренція в економіці:

105. Для олігополії не характерно:


б) порівняно легкий вхід на ринок нових фірм;106. Прикладом якого типу конкуренції можна вважати роботу кіоску, на якому зроблено напис: «Наші»

12. ДОХОДИ

107. Які фактори не визначають поведінку працівника на ринку праці:
г) правильна відповідь відсутня?

108. Безпосереднім фактором прибутку підприємства не є:


б) ціна одиниці реалізованої продукції;109. Диференціація доходів — це:перейти в каталог файлов


связь с админом